http://logiba.com/
Yükleniyor...
 • slidebg1
 • slidebg1
  Aydınlatmalarda;
  tasarruf,
  güvenlik,
  esneklik
  sağlayan yerli bir
  teknolojik çözümdür.
  Lıghtıng;
  ıs a domestıc
  technologıcal product
  that provıdes savıngs,
  securıty,
  flexıbılıty.
 • slidebg1
  Daha temiz çevre,
  daha temiz gelecek için
  yenilikçi bir çözümdür.
  Zaman
  tasarrufu
  Yakıt
  tasarrufu
  Personel maliyet
  tasarrufu sağlar
  For a
  cleaner envıronment,
  for an ınnovative
  solutıon for
  a cleaner future.
  Savıng
  tıme
  Fuel
  savıng
  Savıng
  staff costs
 • slidebg1
  IŞIKTAN ÖNCE
  BEFORE THE LIGHT
  GELECEKTEN SONRA..
  AFTER THE FUTURE
 • slidebg1
  LOGIBA TEKNOLOJİSİ HER ALANDA
  LOGIBA TECHNOLOGY IS EVERYWHERE
  GENİŞ KULLANIM SEÇENEĞİ İLE ESNEK YAPILAR
  FLEXIBLE STRUCTURES WITH WIDE USAGE OPTIONS
  Lamba
  lamba üst
  lamba üst 2
  lamba üst 3
  lamba orta
  lamba orta 2
  lamba alt 1

Çözümler

Enerji kullanımının kritik önemini bilen LOGIBA, akıllı şehirler konsepti ile tasarladığı ve ürettiği tüm ürünlerde enerji verimliliği ve maliyet optimizasyonunu ön planda tutarak, çevre dostu ve yenilikçi ürünler geliştirir.

Knowing the critical importance of energy use, LOGIBA develops eco-friendly and innovative products by keeping energy efficiency and cost optimization in mind for all products it designs and produces with the concept of smart cities.


Akıllı Şehir Çözümleri

Günümüzde enerji tüketimi ve boşa harcanan enerji miktarları oldukça büyük bir sorun teşkil etmektedir. Logiba bu ve buna benzer sorunlara çözüm için ve daha yenilikçi şehirler ortaya çıkarma amacıyla "akıllı şehirler" konsepti altında ürünlerini geliştirmeye devam etmektedir. Daha akıllı ve çevreci şehirler inşa etmeyi görev edinen Logiba yerli sermaye ve yerli ar-ge ile çalışmalarına devam etmektedir. "Akıllı şehirler" konsepti altında akıllı aydınlatma, akıllı atık takip,plaka takibi,meteroloji vb. çözümler sunan Logiba çevreci, yenilenebilir ve kontrol edilebilir enerjiden yanadır.

Today, energy consumption and wasted energy amounts are a big problem. Logiba continues to develop its products under the concept of "smart cities" in order to solve these and similar problems and to find more innovative cities. Logiba continues to work with domestic capital and domestic R & D, tasked with building smarter, greener cities. Under the concept of "smart cities", Logiba offers intelligent lighting, intelligent waste tracking, plate tracking, metrology etc. and Logiba offers environmentally friendly, renewable and controllable energy.

Akıllı Aydınlatma Çözümleri

Dünya'da ve Türkiye'de elektrik giderlerinin %25'nin aydınlatma için kullanıldığını biliyor muydunuz? Bu durum ülkemize her gün yaklaşık 1.5 milyar tl'ye mal oluyor. Evinizdeki ışıkları söndürebiliyorsunuz, peki ya sokaklar ve parklar? Bunun hem kolay, hem de etkili bir çözümü var. Logiba akıllı şehir aydınlatma sistemi ASAS. Park ve sokaklardaki lambaları akıllı hale getiren Logiba ASAS hem klasik hem de LED lambalar ile uyumludur. Logiba ASAS'a entegre edilen hareket, trafik ve aydınlık sensörleri sayesinde park ve sokaklarda yayalar, bisikletliler ve araçlar her zaman aydınlıkta yol alır. Trafik yoğunluğunun az olduğu, kimsenin parkta ve sokakta olmadığı zamanlarda aydınlatma düzeyi düşürülür ve gereken zamanda gerektiği kadar aydınlatma yapılır. Aydınlatma armatürlerinin arıza ve ömürleri kayıt edilir. Bakım ve onarım iş emri oluşturulur. İş emrine uygun rotalama yapılır. Marka, model, kurulum tarihi, garanti süresi, gücü gibi bilgiler önceden kayıtlı olduğu için bakım ekipleri arızaya hazırlıklı giderler. Böylece işçilik, zaman ve malzemeden tasarruf sağlanır. Sisteme entegre edilen panik butonu ve kamera sayesinde anlık alarmlar oluşturulur ve olaylar hakkında ilgili birimlere bildirimler yapılır. Sonuç, %50 daha az bakım ve işletme maliyeti, %60'a varan enerji tasarrufu ve talep edildiğinde yeni fonksiyonlar ekleyebilme imkanı... Dahası bu yatrımınız 2 ila 4 yıl içinde kendisini amorti eder. Bu sebeple Logiba ASAS aydınlatmalarda tasarruf, güvenlik ve esneklik sağlayan yerli bir teknolojik çözümdür.

Did you know that 25% of electricity costs in the world are used for lighting? This situation costs Europe about 40 million euros each day. You can turn off the lights in your house but, what about the street and the park lights? It has an easy and effective solution. Logiba smart city lighting control system ASAS. Logiba ASAS, which makes the luminaires in the parks and on the streets intelligent, is compatible with both classic and LED lamps. With motion, traffic and light sensors integrated into Logiba ASAS, pedestarians, bikes and vehicles in parks and streets are always lightened. When the traffic intensity is low, when no one is in the park or on the street, the lighting level is reduced and lighting is increased when necessary. The faults and lifetimes of the luminaires are recorded. Maintenance and repair work orders are created. Appropriate routes for work orders are made automatically. As the information such as brand, model, date of installation, warranty period, power etc are pre-registered, maintenance teams are prepared for the broken luminaires. Thus, labor, time and materials are saved. Panic button and camera integrated into the system creates instant alarms and notifications are made to relevant emergency units about the events. The result; up to 50% less maintenance and operation costs, up to 60% energy savings and the ability to add new functions when demanded. Moreover, this investment will pay off within 2 to 4 years. For this reason, Logiba ASAS is a local technological solution that provides savings, security, and flexibility in lighting.

Akıllı Atık Takip Çözümleri

Her geçen gün artan yapılaşma beraberinde artan atıkları getirmektedir.Bu da çöplerin ve konteynerların hızla artması demektir.Şehirlerimizi temiz tutabilmek için hergün yüzlerce araç ve personel çalışmaktadır.Klasik yöntemde sokak sokak konteyner konteyner gezilerek çöpler toplanmaktadır.Boş ve tam dolmamış konteynerlara da uğranıldığı için ciddi bir zaman, yakıt ve personel maliyeti ortaya çıkmaktadır.Bunu önlemenin bir yolu olmalı ?ASAT Akıllı Şehir Atık Takip Sistemi tamda bu sorun için var.ASAT ile dolu çöpleriniz sizi çağırır.Böylece zaman, yakıt ve personel maliyetleriniz azalır.Çöp seviyeleri hassas bir şekilde takip edilir ve sizin belirlediğiniz limiti aşınca merkezi yazılıma uyarı sinyali gönderirAyrıca konteynerin sıcaklığı takip edilir ve yangın durumunda acil uyarı sistemi devreye girer.Merkezi yazılıma gelen veriler değerlendirilir ve planlı çöp toplama rotaları oluşturulur.ASAT ile hangi konteynere ne zaman uğradığını konteynerın hangi sıklıkla dolduğu ve sıcaklığın konteynerde nasıl değiştiği zaman bazlı rapor ve grafikler ile takip edilir. Bunlara ilaveten personel verimliliğide ölçülür.Uğranılan konteynerların son durumu otomatik olarak simülasyon ekranında güncellenir.ASAT her türlü atık ve konteyner tipiyle uyumlu inovaktif bir çözümdürAtık takip cihazı -20 ila +80’C arası çalışma sıcaklığı 10 yıla kadar pil ömrü toz, su, ve darbe dayanımı ile konteynerlarınız için uygun çözümdür. Daha temiz bir çevre daha temiz bir gelecek için yer teknoloji ASAT…

Day by day, the rise of cities increase our wastes. This means that garbage and containers will grow and add on rapidly. Hundreds of vehicles and staff work every day to keep our cities clean. In the classical method, containers are collected by touring around all streets. There is also a serious time, fuel and staff cost since you are also being sent to empty or not fully filled containers. There must be a way to prevent this. Logiba ASAT intelligent city waste tracking system exists precisely for this problem. Your filled garbage calls you with Logiba ASAT. So your time, fuel and staff costs are reduced. Garbage levels are tracked in a precise manner and a centralized warning signal is sent out at the limit you specify. In addition, the temperature of the container is monitored and an emergency warning system is activated in case of fire. Central records are assessed and the planned garbage collection routes are created. With Logiba ASAT, containers followed by time-based reports and graphs of when the containers are visited, how often the containera are filled and how the temperature changes in the containers. In addition to these, staff productivity is also measured. The last state of the visited containers is automatically updated on the simulation screen. Logiba ASAT is an innovative solution for all types of waste and containers. The waste monitoring device is suitable for every condition for your containers with working temperature of -20 to +80 degrees, the battery life of up to 10 years, dust, water and impact resistance. A solution for a cleaner environment and cleaner future, Logiba ASAT

Meteroloji Çözümleri

Meteroloji analiz çözümleri, bölgesel olarak, hava durumu, nem oranı, sıcaklık bilgisi gibi meteorolojik parametrelere erişmenizi sağlar. Logiba'nın akıllı şehir platformu her türden meteoroloji istasyonu ile kolaylıkla entegre olabilir ve tek bir arayüz ile tüm sisteme ulaşmanıza imkan sağlar. Geriye dönük olarak verilere ulaşabilir, rapor ve grafikler vasıtasıyla eski verilere de görüntüleyebilirsiniz.

Meteorological analysis solutions provide you to access regional meteorological parameters such as weather, humidity, temperature. Smart city platform of Logiba can be entegrated all kind of Meteorology Stations and provides to access all system via only one page.You also can create report and graphs for the past datas.

Plaka Tanıma Çözümleri

Otopark, alışveriş merkezi,hastaneler ve okullarda araç giriş çıkışlarını kontrol etmek amacıyla kullanılabilen plaka tanıma sistemleri giriş çıkış yapan araçların kayıt altında tutulmasına yardımcı olmaktadır.Otoparklar için araçların içeride kaç saat kaldıklarını ve içeride kalma süresine göre ödeme miktarını hesaplayabilen sistemlerdir.

Plate recognition systems, which can be used to control the entrance and exit of cars in parking lots, shopping malls, hospitals and schools, help keep in and out vehicles in record. It is a system that can calculate the amount of time the vehicles stay inside and the amount of payment according to the stay time.

Güç Analizi

Günümüzde enerji tüketimini kontrollü yapmak büyük önem arz etmektedir. Enerji tüketimi kontrolünü sağlamak için öncelikle enerjiyi analiz etmek gereklidir.Güç analizi çözümleri şebeke ve sistemlerde enerji tüketimini izleyerek ve analiz ederek kullanıcıya şebeke ve sistemlerin enerji raporlarını sunabilmektedir.Enerjiyi analiz edebilmek daha akıllıca enerji tüketimi yapmamızı ve enerji kaynaklarını daha efektif şekilde kullanmamızı sağlar.

Nowadays , it is very important to control energy consumption. To control energy consumption, you first need to analyze the energy. Power analysis solutions monitor and analyze energy consumption in networks and systems. In this way, energy reports of the user network and systems can be presented. Analyzing the energy allows for smarter energy consumption and more efficient use of energy resources.

Ürünler

Enerji kullanımının kritik önemini bilen LOGIBA, akıllı şehirler konsepti ile tasarladığı ve ürettiği tüm ürünlerde enerji verimliliği ve maliyet optimizasyonunu ön planda tutarak, çevre dostu ve yenilikçi ürünler geliştirir.

Knowing the critical importance of energy use, LOGIBA develops eco-friendly and innovative products by keeping energy efficiency and cost optimization in mind for all products it designs and produces with the concept of smart cities.Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi - ASAS

ASAS NEDİR ?

Aydınlatmada Yeni Teknoloji Gücünüz
Kablosuz haberleşme kullanılarak geliştirilen ASAS, dış mekanlarda kullanmanız için size birçok kolaylık ve tasarruf imkanı sağlayan inovatif bir aydınlatma otomasyon sistemidir.

 

Her Ürünle Uyum İçinde
ASAS'ı tüm haberleşme sistemleriyle ve aydınlatma ürünleriyle (LED, Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı, Metal Halide, Florasan Lambalar vb.) tam uyumlu olarak rahatça kullanılabilir ve web tabanlı bir uygulama üzerinden sistemi takip edebilirsiniz.

Ek Kablolama Gerektirmez
Sistemde mevcut elektrik şebekesi üzerinden haberleşme yapıldığı için ek kablolama gerektirmez. Bu nedenle mevcut tüm sistemlere de kolayca uygulanabilir. Armatüre veya direğe monte edilebilecek ürün çeşitleriyle kurulum kolaylığı sağlar.

 

ASAS ile Işık Tamamen Sizin Kontrolünüzde
ASAS ile aydınlatma sisteminizde kullanılan tüm ekipmanları bir harita üzerinde görüntüleyebilir ve her armatürünüzü interaktif olarak veya senaryolara bağlı olarak kontrol edebilirsiniz. Her armatür için ayrı ayrı ya da armatürleri gruplayarak senoryolar oluşturabilirsiniz. Senaryo bölümünde her cihaz için günlük 8 farklı uygulama (açma, kapama, dim etme vb.) yapılabilmektedir. Ayrıca kullandığınız armatürlerdeki balastlar I-I0V veya DALI sistemlerine uyumlu ise ASAS sayesinde lambanızı dim de (loşlaştırma) edebilirsiniz.

  - %60’a varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

  - Aydınlatma güvenliği ve esnekliği sağlamaktadır.

 

Bakım Maliyetlerinizi Minimuma İndirin
ASAS ile hangi sokakta, hangi armatürün bulunduğunu görebilir ve çalışma veya arıza durumlarını görüntüleyebilirsiniz. Bakım planlamalarınızı bu bilgilere göre yapabilir ve bakım maliyetlerinizde tasarrufa gidebilirsiniz. ASAS’ın raporlama ve kullanıcı yetkilendirme özellikleri sayesinde ilgili birimlerinizin (bakım, işletme vb.) sisteme islediğiniz yerlerde müdahil olmasını sağlayabilirsiniz.

     - Çevre dostu olan ASAS karbon emisyonu salınımının azalmasına katkıda bulunmaktadır.

     - Bakım maliyetlerinde tasarruf sağlayabilirsiniz.

 

Ayrıntılar

Kablosuz Kontrol Sistemi - KAS

Kolay Ödeme
Bilinen pahalı otomasyon sistemlerinden farklı olarak düsük maliyetlere kablosuz kontrol  sistemi saglar.
 
Kolay Kurulum
Raya kolayca monte edilir. Modüller arası kablo baglantıları oldukça basittir. Montaj bittikten sonra devreye alma islemi gerekmez. Endüstriyel tesislerde kontrol butonları istenilen noktaya tasınabilir. Ek kablolama gerektirmez.
 
Kolay Kullanım
Tek kumanda ile tüm sistem kontrol edilir.
 
 
Ayrıntılar

Kablosuz Acil Çağrı Sistemi

Oteller, yurtlar ve hastaneler için oda bazlı kablosuz acil çağrı sistemi ile acil durumlara en kısa sürede müdahale edin.IP65 acil button sayesinde nemli ortamlarda da sorunsuz kullanım.

Kablosuz sistem

Tüm bileşenler birbirleri ile kablosuz olarak çalışır.
433 MHz ISM bandı ve mevcut WiFi ağına bağlanarak çalışabilme

Tak çalıştır sistem
Kurulum önceden yapılarak gönderilebilir.

Panelden cihaz ve oda numaralarını eşleştirebilme
Odalardaki cihaz değişiklikleri kolayca sisteme aktarılabilir.

Geniş panel ekranı hafızası
Panel ekranında aynı anda 5 uyarı gösterilir. Beşten fazlası hafızada tutularak yukarı ve aşağı tuşları ile görüntülenebilir.

Arıza takibi
Odalardaki cihazların pili bittiğinde veya arızalandığında panelde uyarı gösterimi.

Kayıt tutma
Panele düşen tüm uyarılar sistemde kayıt altına alınır. Dilenirse uyarının düşme zamanı ve müdahale zamanları kontrol edilebilir.

Ayrıntılar

Kurumsal

Akıllı şehirler inşa eder

Before the light, beyond the future

Aydınlatma alanında elektronik ürünler geliştirip üreten bir teknoloji şirketi olan LOGIBA, gerçekleştirdiği AR-GE yatırımıyla Türkiye'de ilk kez HID lambaların dim edilebilmesini sağlayan elektronik balastı üretti.

Dünyada harcanan enerjinin %20'sinin aydınlatma alanında kullanılmasından yola çıkarak enerji verimliliğini birincil hedef belirleyen LOGIBA mühendisleri, TÜBİTAK desteği ile geliştirdikleri patentli EZDIM teknolojisi ve uluslararası standartlarda üretilen N-Rdr Balastların ardından Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi'ni (ASAS) geliştirdiler. daha fazlası...

As a technology company that develops and manufactures electronic products in lighting sector LOGIBA manufactured the first dimmable HID electronic ballasts in Turkey by R&D investments.

Based on the fact that the 20% of the global energy consumption is in lighting, LOGIBA engineers, who specified energy efficiency as the primary goal, have developed ASAS, the Smart City Lighting Control System, after developing the patented EZDIM technology and the N-Rdr Ballasts that has been produced in international standards with the support of TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey). more...


Ayrıntılar logiba katalog

ASAS Genel Yapısı

   

Kablosuz Haberleşme

Enerji Hattı Üzerinden Haberleşme

Web Tabanlı Yazılım

Sensör bağlantısı (Hareket, aydınlatma vb.)


Hemen Başlayın tasarruf

Haberler / Duyurular

ASAS, %60 Oranında Enerji Tasarrufu Sağlıyor

Logiba, 1975’ten bu yana ulusal ve uluslararası arenada sektöre hizmet veren Başaranlar Mühendislik’in dim edilebilir sodyum ve metal balastlarla ilgili yapmış olduğu TÜBİTAK çalışmasının bir sonucu olarak 4 yıl önce hayata geçti.

+haberin devamı
LOGIBA'dan Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi (ASAS)

Şebeke üzerinden haberleşme (Power Line Communication) ile geliştirilen ASAS, dış mekanlar için inovatif bir aydınlatma yöntemidir.

+haberin devamı
Kars Akıllı Aydınlatma(ASAS) Tanıtımı

ASAS - Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi ile şehre aydnlatma otomasyon sistemi kazandıran Kars Valiliği, sistemin açılışını Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan'ın katılımlarıyla, halka ve basına tanıttı.

+haberin devamı
Kayseri'de Akıllı Aydınlatma Dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çelik, ASAS'ı inceledi.

+haberin devamı
Logiba Katıldığı Konya Kent Fuarı’nda Değerli İsimleri Ağırlamaya Devam Ediyor!

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru Konya Kent Fuarında Logiba'nın standını ziyaret edip ürünlerini inceledi.

+haberin devamı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Logiba Standını Ziyaret Etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Logiba standını ziyaret edip yerli ve milli kaynaklarla üretilen Logiba teknolojilerini inceledi.

+haberin devamı
Logiba Katıldığı İstanbul 17. MUSİAD EXPO 2018 Fuarı’nda Değerli İsimleri Ağırlamaya Devam Ediyor!

CNR Expo Fuar Merkezi’nde 21–24 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 17. MUSİAD Expo Fuarı'nda geleceğin akıllı şehir teknolojileri yerli ve yenilikçi çözümleri ile bilinen Logiba yerini aldı.Konya Meram Belediye Başkanı Sayın Fatma Toru Logiba'nın standını ziyaret etti ve ürünlerini inceledi.

+haberin devamı
   

Sık Sorulan Sorular

 • 1. ASAS nedir?

  Elektrik şebekesi üzerinden ve kablosuz (RF) haberleşme kullanılarak geliştirilen ASAS, dış mekanlarda kullanmanız için size birçok kolaylık ve tasarruf imkanı sağlayan inovatif bir aydınlatma otomasyon sistemidir.

 • 1. What is ASAS?

  ASAS is an innovative lighting automation system that offers you many convenience and savings for you to use outdoors by using Power Line Communication (PLC) and wireless (RF) communication

 • 2. Neden ASAS?

  • Enerji verimliliği
  • Yerli üretim
  • Uzaktan kontrol imkanı
  • Hızlı teknik destek
  • Uygun fiyat

 • 2. Why ASAS?

  • Energy efficiency
  • Domestic Production
  • Remote control capability
  • Rapid technical support
  • Reasonable price

 • 3. ASAS, genel aydınlatma yönetmeliğine uygun mu?

  ASAS ile Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin aşağıdaki maddelerini sağlayabilirsiniz.
  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Genel aydınlatma kapsamında halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesislerinde enerji verimliliği dikkate alınarak, tüketim miktarlarının azaltılmasına veya aydınlatma düzeylerinin en geç saat 02:00’den sonra yüzde elli oranında düşürülmesine yönelik yatırımlar 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanır.
  MADDE 6 – (3) – (c) Aydınlık şiddeti algılayıcılı ve/veya zaman kontrollü tesisat ile aydınlatmanın gerek duyulan zamanlarda ve gerektiği ölçüde yapılması sağlanır. Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerde yeni yapılan genel aydınlatma tesislerinde aydınlatma düzeyinin düşürülmesini temin için uzaktan kontrol ve otomasyona uygun “dim” özelliğine sahip kısılabilir armatürler tercih edilir.

 • 3. Does ASAS comply with the general lighting regulation?

  With ASAS you can provide the following items of the General Lighting Directive.
  PROVISIONAL ARTICLE 4 - (1) In the scope of general lighting, taking into consideration the energy efficiency in existing lighting facilities such as parks, gardens, historical places and walking roads which are open to public use, Investments to reduce consumption or reduce lighting levels by fifty percent after 02:00 hours shall be completed by 31.12.2017. MADDE 6 – (3) – (c) With the light sensor and / or time-controlled installation, it is possible to make the lighting at the required times and at the required amount. Dimmable luminaires with "dim" feature suitable for remote control and automation are preferred in order to reduce the lighting level in newly constructed public lighting facilities such as public parks, gardens, historical places and walkways that are open to public use.

 • 4. ASAS nasıl çalışır?

  • Her armatüre bir kontrol cihazı bağlanır ve her cihaz ASAS web tabanlı yazılımı ile internet üzerinden akıllı cihazlarla kontrol edilebilir.
  • Uygulama yapılan alana yerleştirilen ana kontrolör GSM veya Ethernet modem ile ASAS yazılımıyla haberleşir.
  • Her armatüre bağlanan kontrol cihazları enerji hatları üzerinden veya radyo frekansıyla haberleşir.
  • Haberleşme için ekstra kablolama gerektirmez.

 • 4. How Does ASAS work?

  • A controller is connected to each lighting fixture and each device can be controlled by intelligent devices over the internet with ASAS web based software.
  • The main controller placed in the application area communicates with ASAS software via GSM or Ethernet modem.
  • Each controller connected to lighting fixtures communicates over power lines or radio frequency.
  • No extra wiring is required for communication.

 • 5. Aydınlatma otomasyon teklifi almak istiyorum.

  logiba@logiba.com ’a projenizi göndererek ya da 444 5 730’u arayarak LOGİBA satış ekibiyle irtibata geçebilirsiniz. Hızlı teklif almak için armatür miktarınızı, armatür güçlerini ve dimleme isteniyorsa dim tipinizi bilmeniz gerekmektedir.

 • 5. I would like to receive a lighting automation quotation.

  You can contact LOGIBA sales team by sending your project to logiba@logiba.com or by calling 444 5 730. To get a quick quotation, you need to know your armature quantity, armature power and dim type if dimming is required.

 • 6. KAS Nedir?

  Fabrika, mağaza, showroom ve bahçe gibi yerlerde aydınlatmalarını kumanda ile kontrol etmenizi sağlayan bir kontrol sistemidir.

 • 6. What is KAS?

  KAS is a control system that allows you to control the illumination of places such as factories, shops, showrooms and gardens.

 • 7. Acil çağrı sistemini nerelerde kullanabilirim?

  Hastane, otel vb. yerlerde kullanılmaktadır.

 • 7. Where can I use the emergency call system?

  Emergency call system is used in places such as hospitals, hotels etc.

 • 8. ASAT Nedir?

  Kablosuz haberleşme kullanılarak geliştirilen ASAT, size birçok kolaylık ve tasarruf imkanı sağlayan inovatif bir atık takip sistemidir.

 • 7. What is ASAT?

  ASAT is an innovative waste tracking system thanks to its ease of expansion opportunities and savings.

 • 9. Neden ASAT?

  • Daha az maliyet.
  • Daha az araç.
  • Yakıt tasarrufu.
  • Atık yönetimi ve planlaması.
  • Daha az karbon dioksit salınımını.

 • 7. Why is ASAT?

  • Work with less cost.
  • Less vehicles.
  • Save fuel.
  • Management and planning.
  • Reduce carbon dioxide emissions.

değerlendirme
Değerlendirme Gönderin
Görüşleriniz
Aysel Yıldızcan (3.11.2016 17:03:57)

Yeni siteniz güzel olmuş. Hayırlı olsun.

İrfan ERTAŞLI (9.11.2016 14:05:22)

Eski sitenize nazaran daha yenilikçi bir site olmuş. Ürünleriniz gibi :)

Şeref şahin (10.11.2016 12:06:42)

Arada reklam yapın kardeşim. Yeni site açmışsınız haberimiz yok :) hayırlı olsun

hikmet yıldız (19.11.2016 13:50:54)

Pratik ,sade ve anlaşılır bir site.Bence gayet güzel olmuş

Makbule Elif Gök (24.11.2016 16:00:42)

Site görsel olarak çok iyi olmuş. İçerik açısından da ihtiyaç duyulan ürünler çıkarmışsınız. Konya'da bu sektörde en iyi olduğunuzu düşünüyorum.

Tülay Ufacık (10.2.2017 13:46:26)

Siteniz hayırlı uğurlu olsun

338

Döküman indirme

1180

Ziyaretçi

56205

Malzeme Üretimi

Logiba Aydınlatma Elektrik Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez Büsan Org. San. 1. Sk. No: 47 Karatay/Konya
+90 444 5 730
logiba@logiba.com
Mesaj Gönderin

Mesaj Gönderin